Zarządzanie innowacjami w biznesie

Cel

Zapoznanie studentów z problemami zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem w sytuacji szybkiego postępu technologicznego i innowacyjnego oraz postępującej globalizacji działalności gospodarczej.

Program

Tematyka kursu obejmować będzie m.in.: podstawowe problemy zarządzania innowacjami; praktyka innowacji (czy przedsiębiorczość i innowacyjność może być aktywnością systematyczną?); innowacje jako element procesu zarządzania; integracja i strategiczne uczenie się (właściwe miejsce aktywności badawczej w przedsiębiorstwie, przydzielanie środków na innowacje, strategia przedsiębiorstwa a proces innowacyjny, organizacja procesu innowacyjnego w małych przedsiębiorstwach); procesy organizacyjne i zarządzanie wewnątrz przedsiębiorstwa a innowacje (tworzenie strategii przedsiębiorstw ukierunkowanych na innowacje, efektywne zarządzanie zasobami w sytuacji szybkiego rozwoju technologicznego, innowacje produktu i procesu, inne czynniki sprzyjające uczeniu się na poziomie przedsiębiorstwa); tworzenie organizacji innowacyjnej; specyficzne warunki tworzenia małej innowacyjnej firmy. Rola venture capital. Wewnętrzna przedsiębiorczość (intrapreneurship).

Tematyka wykładów

 1. Podstawowe problemy zarządzania innowacjami (innowacje i konkurencyjność, typy innowacji). Schumpeterowska wizja rozwoju gospodarczego i procesu innowacyjnego. Źródła innowacji. Transfer technologii. Podstawowe informacje o procesie zarządzania innowacjami. Bariery wprowadzania innowacji. Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce.
 2. Przedsiębiorczość – podstawowe pojęcia. Praktyka innowacji – czy przedsiębiorczość i innowacyjność może być aktywnością systematyczną?; innowacja celowa i siedem źródeł okazji do innowacji wg Druckera, zasady innowacji wg Druckera). Konkurencyjność – podstawowe pojęcia. Źródła i mechanizm powstawania przewag konkurencyjnych. Konkurencyjność systemowa (poziomy metaekonomiczny,  makroekonomiczny, mezoekonomiczny i mikroekonomiczny). Rola polityki konkurencji w budowaniu gospodarki rynkowej. Konkurencyjność przedsiębiorstwa.
 3. Innowacje jako element procesu zarządzania (innowacje jako element przedsiębiorczości, liniowe i złożone modele aktywności innowacyjnej, czy możemy kierować innowacjami? Przykłady innowacji i firm innowacyjnych, które odniosły sukces, przesłanki sukcesu we wdrażaniu innowacji. Typy innowacji. Hipoteza Czerwonej królowej. Innowacje jako proces zarządzania i jako proces centralny (rdzenny). Innowacje procesu i produktu. Modele procesów innowacyjnych (rys historyczny). Czy możemy zarządzać innowacjami? Przepis na sukces – diagram podsumowujący tok wykładu.
 4. Podstawy strategii innowacyjnych przedsiębiorstw (‘racjonalistyczne’ i ‘ewolucyjne’ podejście do formułowania strategii innowacyjnych i analizy konkurencji); ocena klasycznego podejścia Portera z punktu widzenia procesu innowacyjnego, zdolności dynamicznego rozwoju firm, strategie innowacyjne małych firm. Czynniki określające możliwość komercyjnego wykorzystania wprowadzanych zmian technologicznych.
 5. Trajektorie technologiczne (podstawowe typy trajektorii technologicznych, technologie przełomowe, czynniki sprzyjające wypracowywaniu kompetencji innowacyjnych firm, ścieżki technologiczne w rozwoju małych firm). Rozwój kompetencji rdzennych firm.
 6. Nowe przedsięwzięcia jako narzędzie nauki i zdobywania doświadczeń (co to jest nowe przedsięwzięcie?, powody podejmowania nowych przedsięwzięć na poziomie przedsiębiorstwa, kierowanie nowymi przedsięwzięciami, struktury nowych przedsięwzięć). wewnętrzne przedsięwzięcia (corporate venture). Venture capital – podstawowe pojęcia i stadia inwestowania, inwestowanie ‘klasyczne’ a typu venture, venture managemnt, spinn-off).
 7. Budowanie organizacji innowacyjnej (wspólna wizja rozwoju a przywództwo, odpowiednia struktura organizacyjna, rola indywidualności w rozwoju przedsiębiorstwa innowacyjnego, zaangażowanie a innowacje w przedsiębiorstwie, efektywna praca zespołowa a innowacje, klimat kreatywności i twórczego rozwoju, rola czynników zewnętrznych w tworzeniu przedsiębiorstwa innowacyjnego, systemy wymiany innowacji i komunikowania się, podstawowe cechy  organizacji nakierowanej na uczenie się i poszukiwanie innowacji).
 8. Specyficzne warunki tworzenia małej innowacyjnej firmy (rozwój wiedzy i innowacje radykalne a powstanie małych firm, czynniki organizacyjne i dobre zarządzanie w małej firmie innowacyjnej, profil przedsiębiorcy technologicznego finansowanie i business plan, kilka przykładów małych firm innowacyjnych).
 9. Podejście zintegrowane w zarządzaniu innowacjami (uczenie się jako podstawa dobrego zarządzania w przedsiębiorstwie innowacyjnym, ‘monitoring’ i  ocena sukcesu innowacyjnego, rodzaje ‘nowatorstwa’  w różnego typu organizacjach przedsiębiorstwa).
 10. Wewnętrzna przedsiębiorczość i zarządzanie wiedzą (historia pojęcia intrapreneurship, ‘pięciu od innowacji’, ‘Dziesięć przykazań przedsiębiorcy’, kodeks wewnętrznego przedsięwzięcia (The intrapreneurial Bill of Right) ‘Sieć mózgów’).
 11. Gospodarka Oparta na Wiedzy – główne założenia i cele. Strategia Lizbońska i Nowa Strategia UE2020. Państwo w Gospodarce Wiedzy (rządowe programy stymulujące powstawanie i komercjalizację innowacji, polityka patentowa, zagraniczne inwestycje bezpośrednie). GOW a Gospodarka Kreatywna Richarda Floridy.

Literatura podstawowa:

Literatura uzupełniająca:

 • Bielski Ireneusz, 1994, Innowacje. Poradnik dla wynalazców i menedżerów, Bydgoszcz (Wademecum Zarządzania przedsiębiorstwem).
 • Dąbrowski Jan, Izabela Kołdakiewicz, 1998, Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw, WszPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Drucker Peter F. 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE: Warszawa.
 • Galar Roman, Grzegorz Roman, Jan Waszkiewicz, 1998, ‘Innowacyjność przedsiebiorstw na przykładzie Dolnego Śląska’, Master in Business Admionistration, nr1 (31) styczeń-luty.
 • Gniewek Tomasz, 1997, ‘Innowacyjna strategia przedsiębiorstwa’, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 4
 • Góralczyk Andrzej,1989, Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa.
 • Kasprzak Wacław, Karol Pelc, 1999, Wyzwania technologiczne – prognozy i strategie, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Krasowski Marian, Witczak Marek, 1999, ‘Bariery w transferze technologii’, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9.
 • Krasowski Marian, Witczak Marek, 2000, ‘Wykorzystanie instrumentów polityki innowacyjnej’, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1.
 • Marciniak Stefan, 1998, Innowacje i rozwój gospodarczy, Warszawa: Ośrodek nauk Społecznych PW.
 • Martyniak Zbigniew, 1997, Wstęp do inwentyki, Kraków.
 • Mikosik Stanisław, 1993, Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Warszawa: PWN
 • Poznańska Krystyna, 1998, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Wasilewski Lesław, Stefan Kwiatkowski, Jan Kozłowski, 1997, Nauka i Technika dla Rozwoju, Warszawa.
 • Stawasz Edward, 1999, Innowacje a mała firma, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Lowe Paul, 1999, Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, Kraków: Śląsk (orginał: The Management of Technology: Perception and opportunities, 1985, Chapman and Hall).

Tematyka prac zaliczeniowych w 20xx roku:

Proponuję by w tym roku tematem przewodnim prac zaliczeniowych były:

 • ??

Forma pracy zaliczeniowej dowolna, może to być esej, raport, utwór literacki (nowela, sztuka teatralna, komiks, wiersz, …). Najważniejsze by praca była ciekawa, ‘wciągająca’ czytelnika, traktowała problem w sposób niesztampowy, niekonwencjonalny .

Zgłoszenie tematu do zaakceptowania (e-mailem) do 6 maja 20xx r.

Oddanie pracy (w formie elektronicznej) do 12 czerwca 20xx roku.