CV po polsku

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

Imię i nazwisko:  Witold Kwaśnicki

prof. zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego

Data urodzenia:  5 kwietnia 1952 r., Bielawa

Obywatelstwo:  polskie

Adres służbowy:  Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Ekonomicznych,

ul. Uniwersytecka 22/26

50 – 145 Wrocław

Tel. 48  (71) 375 23 85

Fax 48  (71) 375 23 74

e-mail: kwasnicki@prawo.uni.wroc.pl
http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl

TYTUŁY I STOPNIE:                                                  

 1976 r. – mgr inż. elektroniki (spec. systemy cybernetyki technicznej), Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

1980 r. – doktor nauk technicznych (spec. systemy komputerowe), Instytut Cybernetyki Technicznej, Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

1995 r. – doktor habilitowany nauk ekonomicznych (spec. teoria wzrostu gospodarczego); Wydz. Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

2004 r. – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

2008 r. – profesor zwyczajny (Uniwersytet Wrocławski).

 

Wybrane FUNKCJE I STANOWISKA:  

1992-1997 Koordynator programu wymiany studentów pomiędzy Michigan Technological University i Politechniką Wrocławską p.t. Cities as Cultural Bridges: A MultidimensionalProgram for Polish and American Municipal Management Students.
1994-1998 Adjunct Associate Professor of Management w School of Business and Engineering Administration, Michigan Technological University, Houghtom, USA.
od 1988 r. Członek International Joseph A. Schumpeter Society.
od 1992 r. Członek European Association for Evolutionary Political Economy.
1994-1998 Członek Board of Management International Joseph A. Schumpeter Society.
1995-1997 Przewodniczący Komisji Nauki i członek Komisji Inwestycyjnej w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr.
od 1997 r. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
1996 -1997 Kierownik seminarium Automatyki i Modelowania, Inst. Cybernetyki Technicznej, PWr.
od 1999 r. Członek Editorial Board Electronic Journal of Evolutionary Modeling and Economic Dynamics : e‑JEMED.
1998-1999 Prodziekan Wydziału Businessu i Administracji Gospodarczej Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie.
1998-2001 Członek Komisji Informatyzacji Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
od 1999 r. Członek Komisji Nauk Ekonomicznych PAN oddział we Wrocławiu.
od 2001 r. Członek zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTE.
od 2002 r. Kierownik Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych UWr.
od 2002 r. Członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Problemami Prawnymi i Ekonomicznymi Komunikacji Elektronicznej.
od 2002 r. Członek (Pełnomocnik Rektora UWr) Komisji Koordynacyjnej Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji – organizacji powołanej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich.
2002-2005r. Członek Rady Naukowej Międzywydziałowego Laboratorium Sieci Komputerowych i Oprogramowania Uniwersytetu Wrocławskiego.
od 2003 r. członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Studia Ekonomiczne.
od 2003 r. opiekun naukowy Koła Naukowego Ogólnej Teorii Ekonomii imienia Ludwiga von Misesa
2004 r.-2008 przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Ekonomia
2004/2005 r. członek Rektorskiej Komisji ds. informatyzacji Uczelni
od 2004 r. Członek Rady Naukowej Instytutu Misesa (mises.pl)
od 2005 r. przewodniczący Wydziałowej Komisji Informatyzacji
od 2007r. członek Komisji na najlepsze prace mgr na WPAiE
od 2008r. członek komisji oceniającej pracowników WPAiE
2005-2010r. Członek Uczelnianej Komisji ds. inwestycji
od 2006r. członek Rady Naukowej Katedry Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO przy Uniwersytecie Wrocławskim
2007 członek Rady Konsultacyjno-Doradczej przy Prezesie Rady Ministrów RP
2007 współorganizator 3. Ogólnopolskiego Sympozjum ‘Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych’, Wrocław, 22-24.11.2007
od 2007 r Członek Rady Programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (www.pafere.org) i przewodniczący Jury Konkursu na najlepsze prace magisterskie ‘Magister PAFERE’.
2000-2010 Współorganizator konferencji naukowych ‘Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych’ (zwykle organizowanych we wrześniu każdego roku)
od 2008- Członek Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego przy Urzędzie Marszałkowskim WD
od 2009 Ekspert Centrum im. Adama Smitha
od 2010 Członek Rady Programowej Studia Erasmiana Wratislaviensa
od 2010 Prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE
od 2011 Członek Rady Programowej kwartalnika Optiumum. Studia Ekonomiczne
od 2011 Członek Rady Ambasadorów (Ambasador) Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (http://zpp.net.pl/pl/ZPP/Rada-Ambasadorow)

ZATRUDNIENIE:                                           

2000-              – Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

1999-               – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Poznań, Wrocław

1999-2001    – Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

1998-1999     – Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie

1997-1999    – Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznych, Politechnika Wrocławska.

1989-1997     – Instytut Cybernetyki Technicznej, Politechnika Wrocławska.

1980-1989    – Ośrodek Badań Prognostycznych, Politechnika Wrocławska.

 

Wizyty i staże naukowe w instytucjach zagranicznych:

 • Humboldt University, Berlin, GDR, 3-17 listopad 1981.
 • High School of Economics, Budapest, Hungary, 5-12 sierpień 1984.
 • Humboldt University, Berlin, 13-27 May 1985.
 • Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, 1-15 czerwiec 1986.
 • Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, University of Limburg, Maastricht, The Netherland, 1-30 listopad 1989.
 • Michigan Technological University, School of Business and Engineering Administration, Houghton, U.S.A., 3 – 19 wrzesień 1991.
 • Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, System Dynamics Group, Cambridge, USA, 24-25 wrzesień 1991
 • Columbia University, School of International & Public Affairs, New York, USA, 27-28 wrzesień 1991
 • International Institute of Applied System Analysis, Laxenburg, Austria, (20 stycznia-15 lutego 1995)
 • Interantional Institute for Applied System Analysis, Laxenburg, Austria, 25 kwietnia – 15 maja 1996
 • Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, Rijksuniversiteit Limburg. Individual Mobility Grant (8 lipca -28 września 1996), IMG-95-PL-1019.
 • Max Planck Institute on Economic Research, Jena, Niemcy, 3-10 czerwca 2002.
 • wykładowca  ESSID 2005 European Summer School on Industrial Dynamics, Institut d’Etudes Scientifiques de Cargese – Corsica – France, 10-17 wrzesień 2005.
 • Centre for Research on Innovation and Competition (CRIC), University of Manchester, Wielka Brytania, 11-15 grudnia 2006r.
 • Orfalea Center for Global & International Studies, University of California, Santa Barbara, 20 lipca 2009-20 sierpnia 2009.

Działalność dydaktyczna

 1. Autor programu kursu Mikroekonomii i Makroekonomii (wykłady i konwersatoria) na kierunku Ekonomia na Wydziale Prawa, Administracji i ekonomii.
 2. Autor kursu Makroekonomii w ramach kształcenia na odległość (Studia w Internecie) w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Wrocław-Poznań.
 3. Współorganizator Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w okręgu wrocławskim.
 4. Wykłady autorskie:

–       Zarządzanie innowacjami

–       Procesy innowacyjne i Gospodarka Oparta na Wiedzy

–       Innowacje i przedsiębiorczość

–       Ekonomika biznesu

–       Metodologia symulacji komputerowej

Wykłady ogólne:

–       Mikroekonomia

–       Makroekonomia

–       Zarządzanie przedsiębiorstwem

–       Teoria zarządzania

 

Opieka nad stypendystami Programu im. Lane’a Kirklanda (Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta):

1.   Hurbel Adrianna (Ukraina) 2003/2004 (praca końcowa: Zarządzanie strategiczne we współczesnych polskich przedsiębiorstwach: teoria i praktyka)

2. Yuriy Bulyk (Ukraina)2005/2006 (praca końcowa: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa przy pomocy współczesnych PR-technologii)

3. Oksana Chorna (Ukraina), 2007-8 (praca końcowa: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w Polsce)

4. Sergii Kasian (Ukraina) 2009-10  (praca końcowa: Ekonomiczne aspekty organizacji wielkich imprez sportowych – szansa czy zagrożenie dla rozwoju miasta i regionu (na przykładzie organizacji mistrzostw europy  we Wrocławiu i w Kijowie)

5. Anna Bondarowicz (Ukraina) – 2010-2011 (praca końcowa: Aspekty marketingowe efektywnego zarządzania działalnością szkół wyższych i organizacji pozarządowych Polski i Ukrainy)

 

WYPROMOWANI DOKTORANCI:                                              

 dr inż. Grzegorz Chodak – ‘System Wspomagania decyzji w gospodarce magazynowej w sferze dystrybucji’ (13 marca 2002).

dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma – ‘Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania procesu transformacji rynku elektroenergetycznego’ (24 czerwiec 2003)

dr Maciej Kucharski – ‘Korporacja i korporacyjność: typ organizacji i jej znaczenie w rozwoju gospodarczym’ (14 czerwca 2007)

dr Mateusz Machaj – ‘Prawa własności w systemie kapitalistycznym i socjalistycznym – studium porównawcze’, (4 czerwca 2009).

 

Autoreferat                                            

Urodziłem się 5 kwietnia 1952 roku w Bielawie, woj. dolnośląskie. Po zdaniu matury i ukończeniu szkoły średniej (Techniczne Zakłady Naukowe Górnictwa Rud w Częstochowie) w październiku 1971 roku podjąłem studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 1976 roku studia te ukończyłem z wyróżnieniem, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektroniki o specjalności ‘systemy cybernetyki technicznej’. W tym samym roku zostałem studentem stacjonarnych studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej. W 1980 roku obroniłem w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr (ICT) pracę doktorską pt. Symulacja pewnej klasy ewolucyjnych procesów rozwoju. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk technicznych zatrudniony zostałem w Ośrodku Badań Prognostycznych Politechniki Wrocławskiej (OBP) na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego. W OBP pracowałem w latach 1980-1989. Pracując w OBP zdobyłem duże doświadczenie w tworzeniu długookresowych prognoz rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem symulacji komputerowych.  Od 1989 do 1997 roku pracowałem jako adiunkt naukowo-dydaktyczny w ICT. Pracując w ICT, w 1995 roku obroniłem pracę habilitacyjną (Knowledge, Innovation and Economy. Evolutionary Exploration) na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych o specjalności ‘teoria wzrostu gospodarczego’. W latach 1997-2000 byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym (adiunkt z tytułem dra hab.) na Wydziale Informatyki i Zarządzania PWr. (w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych i w Instytucie Organizacji i Zarządzania). Od 1 października 2000 roku jestem pracownikiem Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednocześnie (od 1999 roku) pracuję w Wyższej Szkoła Zarządzania i Bankowości (Poznań, Wrocław) gdzie wykładam i prowadzę prace dyplomowe z zakresu bankowości i finansów.

Moje zainteresowania badawcze i dorobek naukowy koncentrują się wokół takich obszarów jak:

 • ekonomia ewolucyjna oraz podejście ewolucyjne do badania rozwoju technologicznego,
 • procesy innowacyjne i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach szybkich zmian organizacyjnych i technologicznych,
 • ekonomia Szkoły Austriackiej, liberalizm,
 • metodologia i praktyka symulacji komputerowej, oraz
 • historia myśli ekonomicznej (zwłaszcza historia liberalizmu gospodarczego).

Opublikowany dotychczas dorobek naukowy to sto kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych i krajowych lub jako rozdziały w książkach opublikowanych w kraju i za granicą. Dorobek ten został w większości opublikowany w renomowanych wydawnictwach polskich i zagranicznych (PWE, Edwad Elgar Publishing, Ltd, Kluwer Academic Publisher, Druncker&Humbolt). W 1996 ukazało się drugie wydanie mojej pracy habilitacyjnej (opublikowane w roku Londynie przez Edward Elgar Publishing) a w 1999 tłumaczenie tej książki na język chiński (wydane przez Jiangxi Education Press).

Od wielu lat prowadzę wykłady z Mikroekonomii, Makroekonomii, Nauki o przedsiębiorstwie, Procesów innowacyjnych. Ważnym składnikiem tych wykładów jest problematyka pieniądza i bankowości. Jeżeli chodzi o analizę rozwoju gospodarczego (w tym analizę systemu monetarnego i bankowego) jestem zwolennikiem podejścia zaproponowanego i rozwijanego przez Ludwika von Misesa i Frederica von Hayeka. Propagując te idee w Polsce zaangażowałem się w wydanie po polsku dwóch ważnych dzieł: magnum opus  Ludwika von Misesa Ludzkie działanie  oraz Jesus Huerta de Soto,  Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne (w obu tych publikacjach byłem redaktorem naukowym). Uważam, ze obie te książki powinny wejść do kanonu obowiązkowych lektur dla studentów ekonomii, ale też powinny być przedmiotem ogólnego zainteresowania (nie tylko ekonomistów; podobnie jak prace Frederica Bastiata, opublikowane w Dzieła zebrane w 2009r.).

 

Wrocław, 20 września, 2011r.