Mikroekonomia

Cele

Poznanie mechanizmów rozwoju gospodarczego i procesów decyzyjnych dokonywanych przez producentów i konsumentów. Zapoznanie słuchaczy z problemami analizy mechanizmów gospodarki rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji (technicznych i organizacyjnych) w procesie gospodarczym. Prezentowany materiał umożliwi słuchaczom lepsze zrozumienie mechanizmów ewolucyjnych rozwoju przemysłu, mechanizmów rynkowych w gospodarce kapitalistycznej, roli procesu badawczo-rozwojowego i roli innowacji w rozwoju gospodarczym.

Program

Elementarne pojęcia i przedmiot ekonomii; ‘ekonomia w jednej lekcji’. Narzędzia analizy ekonomicznej (dane, wskaźniki, wielkości nominalne i realne, modele, symulacja komputerowa, analiza statyczna i dynamiczna). Podstawowe kategorie gospodarki kapitalistycznej (dobro i usługa, rynek, pieniądz, cena, popyt, podaż, itp.). Gospodarstwa domowe i teoria wyboru konsumenta. Przedsiębiorstwa (rodzaje, organizacja, cele funkcjonowania, proces decyzyjny, działalność innowacyjna, koszty i ich rodzaje, ekonomia skali). Neoklasyczna teoria firmy (podstawowe założenia (reprezentatywna firma, maksymalizacja zysku, itp.), rozdzielenie własności i zarządzania firmą). Alternatywne modele firmy (krytyka podejścia neoklasycznego; informacja niepewna, rola wiedzy niewerbalizowalnej, ograniczona racjonalność; porównanie neoklasycznego i ewolucyjnego modelu firmy). Podstawowe struktury rynku i ich analiza (konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, duopol, monopol, monopson). Czynniki produkcji (praca, kapitał, wiedza) i ich analiza. Niepewność i ryzyko jako immanentna cecha działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, przedsiębiorczość i analiza procesu gospodarczego z punktu widzenia Szkoły Austriackiej. Podsumowania – ekonomia na jednej stronie.

Tematyka wykładów z mikroekonomii obejmuje w ok. 60-70% wiadomości przedstawione w książkach zalecanych jako ‘literatura podstawowa’, pozostałe 30-40% to wiadomości, które można znaleźć w publikacjach uznanych jako ‘literatura uzupełniająca’ lub w artykułach w czasopismach naukowych.

Tematyka wykładów

 1. Elementarne pojęcia i przedmiot ekonomii; ‘ekonomia w jednej lekcji’. Różnorodność i rozwój. Mikro- i makroekonomia. Ekonomia pozytywna i normatywna (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 1, ‘Co to jest ekonomia’,  lub Begg et alMikroekonomia (2007) Rozdział 1, ‘Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii’; Kwaśnicki (2001), Rozdział 1, ‘Co to jest ekonomia’).
 2. Narzędzia analizy ekonomicznej (dane, wskaźniki, wielkości nominalne i realne, modele, symulacja komputerowa, analiza statyczna i dynamiczna) (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 2, ‘Narzędzia ekonomisty’, lub Begg et alMikroekonomia (1997) Rozdział 2, ‘Narzędzia analizy ekonomicznej’).
 3. Co to jest kapitalizm? Podstawowe kategorie gospodarki kapitalistycznej (dobro i usługa, rynek, pieniądz, cena, popyt, podaż, konkurencja, itp.). Krzywa możliwości produkcyjnych; prawo malejących przychodów; koszt alternatywny; ‘krańcowość’ (rewolucja marginalistyczna końca XIX wieku) (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 3, ‘Rynek’,  lub Begg et alMikroekonomia (1997) Rozdział 3, ‘Popyt, podaż i rynek’,  Kwaśnicki (2001), Rozdział 2, ‘Wolny rynek’).
 4. Analiza popytu i podaży (pojęcie funkcji popytu i podaży, czynniki wpływające na popyt i podaż, elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana), popyt elastyczny i nieelastyczny, przykłady funkcji o zmiennej i stałej elastyczności cenowej popytu). Modele pajęczynowe i modele symulacyjne (rola zapasów w procesie  decyzyjnym i w procesie dochodzenia do zrównoważenia popytu i podaży); (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 3, ‘Rynek’,  lub Begg et alMikroekonomia (1997) Rozdział 3, ‘Popyt, podaż i rynek’).
 5. Równowaga rynkowa i proste modele dynamiczne dochodzenia do równowagi. Krótki i długi okres w analizie ekonomicznej. Cena maksymalna i płaca minimalna a równowaga rynkowa (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 3, ‘Rynek’,  lub Begg et alMikroekonomia (1997) Rozdział 3, ‘Popyt, podaż i rynek’).
 6. Dobra komplementarne i substytucyjne; dobra niższego i wyższego rzędu. Elastyczność popytu, zmiana ceny a wydatki (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 3, ‘Rynek’,  lub Begg et alMikroekonomia (1997) Rozdział 5, ‘Reakcje popytu na zmiany cen i dochodu”).
 7. Gospodarstwa domowe i teoria wyboru konsumenta I (ograniczenia budżetowe, linia budżetowa, preferencje (gusty) konsumenta, użyteczność i krzywe obojętności, użyteczność krańcowa, krańcowa stopa substytucji); (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 4, ‘Konsument’,  lub Begg et alMikroekonomia (1997) Rozdział 6, ‘Teoria wyboru konsumenta’; Varian 1995), Rozdział 2 ‘Ograniczenia budżetowe’, Rozdział 3 ‘Preferencje’).
 8. Teoria wyboru konsumenta II (optymalny wybór konsumenta, ścieżka wzrostu dochodu, wpływ zmiany cen na decyzje konsumenta, efekt substytucyjny i dochodowy, dobra zwykłe i dobra Giffena); (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 4, ‘Konsument’,  lub Begg et alMikroekonomia (1997) Rozdział 6, ‘Teoria wyboru konsumenta’).
 9. Przedsiębiorstwa (rodzaje, organizacja, cele funkcjonowania, proces decyzyjny, działalność innowacyjna, koszty i ich rodzaje, ekonomia skali). Podstawowe definicje (utarg (przychód), koszty (stałe, zmienne), zysk, zysk normalny i nadzwyczajny, amortyzacja, zapasy, kredyty, aktywa, pasywa, bilans, przepływ pieniądza. itp.); (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 5, ‘Producent’,  lub Begg et alMikroekonomia (1997) Rozdział 7, ‘Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa’);
 10. Przedsiębiorstwo, teoria podaży – nakłady (czynniki produkcji), krzywe kosztów (całkowitych, przeciętnych, krańcowych, długookresowych i krótkookresowych). Koszt krańcowy i utarg krańcowy a maksymalizacja zysku. Minimalizacja kosztów. Ekonomia skali i MES. Koszty przeciętne a koszty krańcowe. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie. Renta ekonomiczna (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 5, ‘Producent’,  lub Begg et alMikroekonomia (1997) Rozdział 8, ‘Rozwinięcie teorii podaży: koszty i produkcja’).
 11. Neoklasyczna teoria firmy (podstawowe założenia (reprezentatywna firma, maksymalizacja zysku, itp.), rozdzielenie własności i zarządzania firmą); (Kwaśnicki (1994/1996), Rozdział 4, ‘Neoclassical and evolutionary perspectives in economics’).
 12. Podstawowe struktury rynku i ich charakterystyka (konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, duopol, monopol, monopson). Monopol rynkowy (naturalny) i monopol państwowy. Miary koncentracji rynku, typowe rozkłady wielkości firm (rozkład równomierny, rozkłady ukośny); (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 6(7), ‘Formy Rynku’,  lub Begg et alMikroekonomia (1997) Rozdział 8, ‘Rozwinięcie teorii podaży: koszty i produkcja’).
 13. Konkurencja doskonała – decyzja przedsiębiorstwa w gałęzi wolnokonkurencyjnej (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 6(7), ‘Formy Rynku’,  lub Begg et alMikroekonomia (1997) Rozdział 9, ‘Konkurencja doskonała i pełny monopol: skarajne przypadki struktury rynku’).
 14. Monopol – analiza decyzyjna przedsiębiorstwa monopolistycznego. Monopol a konkurencja (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 6(7), ‘Formy Rynku’,  lub Begg et alMikroekonomia (1997) Rozdział 9, ‘Konkurencja doskonała i pełny monopol: skarajne przypadki struktury rynku’).
 15. Konkurencja monopolistyczna – rys historyczny i analiza sytuacji decyzyjnej przedsiębiorstwa. Konkurencja niedoskonała. Rynki sporne Baumola (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 6(7), ‘Formy Rynku’,  lub Begg et alMikroekonomia(1997) Rozdział 10, ‘Struktury rynku i konkurencja niedoskonała’).
 16. Oligopol – analiza sytuacji decyzyjnej przedsiębiorstwa oligopolistycznego, równowagi Cournota i Stackelbergera, przywództwo cenowe i ilościowe, zmowa. Wykorzystanie teorii gier do analizy rynku oligopolistycznego (Czarny, Rapacki (2002), Rozdział 6(7), ‘Formy Rynku’,  lub Begg et alMikroekonomia (1997) Rozdział 10, ‘Struktury rynku i konkurencja niedoskonała’; Varian (1996), Rozdział 25, ‘ Oligopol’, Rozdział 26, ‘Teoria gier’).
 17. Alternatywne modele firmy (krytyka podejścia neoklasycznego; informacja niepewna, rola wiedzy niewerbalizowalnej, ograniczona racjonalność; porównanie neoklasycznego i ewolucyjnego modelu firmy). Ekonomia ewolucyjna – podstawowe pojęcia. Możliwości analizy procesów gospodarczych przy wykorzystaniu analogii biologicznych (Kwaśnicki (1994/1996), Rozdział 4, ‘Neoclassical and evolutionary perspectives in economics’).

Literatura podstawowa:

 • Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., 2014, wyd. 5 zmienione, Mikroekonomia oraz Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Czarny Bogusław, (2011), Podstawy Ekonomii, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; strona internetowa podręcznika: www.podstawyekonomii.pl
 • Skousen Mark, 2015, Logika ekonomii, Warszawa: Fijorr Publishing.
 • Hall R. E., Taylor J. B. (2000), Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Warszawa: PWN.
 • Mankiw N. Gregory, Mark P. Taylor (2009), Mikroekonomia,  Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Mankiw N. Gregory, Mark P. Taylor (2009), Makroekonomia,  Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

‚Czy podręczniki ekonomii muszą być tak bardzo podobne do siebie?: („Logika ekonomii” Marka Skousena)’, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, – [T.] 17 (2015), s. [219]-230. (wer. robocza tutaj)

dawne wydanie:
Czarny Bogusław, Ryszard Rapacki (2002), Podstawy Ekonomii, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dlaczego nie Samuelson? Proszę poczytać:

Paul Samuelson, Laureat Nagrody im. Alfreda Nobla z Ekonomii w 1970 r., i laureat tejże nagrody William D. Nordhaus w 2018 r., iście profetycznie twierdzili w wydanym w 1989 roku podręczniku ‘ Economics’:

 “the Soviet economy is proof that, contrary to what many skeptics had earlier believed, a socialist command economy can function and even thrive.” (!)

Patrz też: Paul Samuelson’s repeated predictions of the Soviet Union economy catching up with the US

Literatura uzupełniająca:

 • Balicki Władysław (1998), Makroekonomia, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Faustino Ballve (2017), Elementarz ekonomii Zwięzłe omówienie podstawowych reguł i doktryn, Tłum.: Krzysztof Zuber,Fijorr Publishing
 • Bartkowiak Ryszard (2008), Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Beksiak Janusz (2000), Ekonomia, Warszawa: PWN.
 • Berlin Isaiah (1994), Cztery eseje o wolności, Warszawa: PWN
 • Boaz David (2005), Libertarianizm, Poznań: Zysk i s-ka.
 • Callahan Gene (2004), Ekonomia dla normalnych ludzi, wprowadzenie do Szkoły Austriackiej, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Chodorov Frank (2005), O szkodliwości podatku dochodowego, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Cukiernik Tomasz (2004), Prawicowa koncepcja państwa, Wrocław: Wydawnictwo Wektory.
 • de Soto Hermando (2002), Tajemnice kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie indziej, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Ekonomia po polsku, Warszawa: CeDeWu.
 • Fałsz politycznych frazesów, czyli pospolite złudzenie w gospodarce i polityce, (2009), Lublin, Warszawa: Instytut Liberalno-Demokratyczny, Wydawnictwo Prohibita.
 • Freeman Chris, Luc Soete (1997), The Economics of Industrial Innovation, London: Pinter.
 • Friedman Milron i Rose (1996), Wolny wybór, Sosnowiec: Panda.
 • Friedman Milton (1994), Intrygujący pieniądz: z historii systemów monetarnych, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 • Hayek Friederich von (1998), Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków: Znak
 • Hayek Friederich von (2002), Nadużycie rozumu, Warszawa: Volumen.
 • Hayek Friederich von (2003), Droga do zniewolenia, Kraków: Arkana 
 • Hayek Friederich von (2004), Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, Kraków: Arcana.
 • Hayek Friederich von (2006), Konstytucja wolności, Warszawa: PWN.
 • Hazlitt Henry (2013), Ekonomia w jednej lekcji, Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa
 • Hazlitt Henry (2007), Inflacja, wróg publiczny nr 1, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Hoppe Hans-Hermann (2006), Demokracja, bóg, który zawiódł, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Hultberg Neslon, Hans H. Hoppe, Murray N. Rothbard, Jospeh T. Salerno (2004), Jak zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywy, Warszawa: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Jakub Wozinski, Historia pisana pieniądzem, Warszawa: Prohibita, 2012
 • Kaczmarek Tadeusz T, Pysz Piotr (2004), Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Korwin-Mikke (2004), Podatki czyli rzecz o grabieży, Rzeszów: Wydawnictwo Dextra.
 • Kowalik Tadeusz (2005), Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Kwaśnicki Witold (1994/1996), Knowledge, Innovation, and Economy. An Evolutionary Exploration, Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Kwaśnicki Witold (2000), Historia myśli liberalnej. Wolność, własność, odpowiedzialność, Warszawa: PWE.
 • Kwaśnicki Witold (2001), Zasady ekonomii rynkowej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Laar Mart (2006), Estoński cud, Warszawa: Arvill
 • Locke John (1992), Dwa traktaty o rządzie, Warszawa: PWN
 • Milewski Roman (red. naukowy) (1999), Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa PWN
 • Mises Ludvig von (1991), Mentalność antykapitalistyczna, Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość.
 • Mises Ludvig von (1998), Biurokracja, Lublin: Instytut Liberalno-Konserwatywny.
 • Mises Ludvig von (2005), Planowany chaos, Lublin, Warszawa: Instytut Liberalno-Konserwatywny, Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Mises Ludvig von (2006), Ekonomia i polityka, Warszawa: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Mises Ludwig von, (2007), Ludzkie działanie: traktat o ekonomii, Warszawa: Instytut Ludwika von Misesa,, tłumaczenie: Witold Falkowski
 • Mises Ludwig von (2013), Teoria pieniądza i kredytu, Fijorr Publishing
 • Mises Ludwig von, ‘Równania w ekonomii matematycznej i problem ekonomicznej kalkulacji w państwie socjalistycznym’, Instytut Misesa
 • Moralność kapitalizmu, zbiór esejów The Freeman (1998), Lublin: Instytut Liberalno-Konserwatywny.
 • Morawski Wojciech (2003), Kronika kryzysów gospodarczych, Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Nock Albert J. (1995), Państwo – nasz wróg, Lublin: Instytut Liberalno-Konserwatywny.
 • Pluciński Eugeniusz Maciej (1999), Makroekonomia gospodarki otwartej, Warszawa: Elipsa.
 • Rabuszka Alvin (1996), Od Adama Smitha do bogactwa Ameryki, Warszawa: Centrum Adama Smitha.
 • Romer D (1999), Makroekonomia dla zaawansowanych, Warszawa: PWN.
 • Rothbard Murray N. (2004), O nową wolność. Manifest libertariański, Warszawa: Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska.
 • Rothbard Murray N. (2004), Złoto, banki, ludzie – krótka historia pieniądza. Co rząd zrobił z naszym pieniądzem? Jak odzyskać stracone pieniądze?, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Rothbard Murray N. (2007), Ekonomia wolnego rynku (tomy 1 do 4), Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Rothbard Murray N. (2007), Tajniki bankowości, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Samecki Wiesław (2005)Wprowadzenie do ekonomiki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Skousen Mark (2012), Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Skousen Mark (2012), Struktura produkcji. Giełda, Kapitał, Konsumpcja, Fijorr Publishing
 • Skousen Mark (2013), Austriacka Szkoła Ekonomii dla inwestorów, Fijorr Publishing
 • de Soto Jesus Huerta (2009), Pieniądz, kredyt i cykle koniunkturalne, Warszawa: Instytut Ludwika von Misesa
 • de Soto Jesus Huerta (2012), Szkoła austriacka – Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, Fijorr Publishing
 • Sowell Thomas (2017), Ekonomia dla każdego, czyli to, co szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinien, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Sowell Thomas (2004), Ekonomia stosowana, czyli co robić, żeby nie psuć gospodarki, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Sowell Thomas (2008), Fakty i mity w ekonomii, Warszawa: Fijorr Publishing.
 • Stankiewicz Wacław (2007), Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Szacki Jerzy (1994), Liberalizm po komunizmie, Warszawa: Warszawa, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Tannehill Linda i Morris (2004), Rynek i wolność, Chicago: Fijorr Publishing (www.fijor.com)
 • Thoreau Henry David (2006), Obywatelskie nieposłuszeństwo, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Thurow Lester, Robert L. Heilbroner (2006), Ekonomia od podstaw. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce, Gliwice: Helion.
 • Tocqueville Alexis de (2005), O demokracji w Ameryce, Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Varian H. R. (1996), Mikroekonomia, PWN, Warszawa.
 • Weaver Henry Grady (2001), O głównej przyczynie rozwoju ludzkości, Warszawa: Fijorr Publlishing.
 • Winiecki Jan (2001), Polemiki w drodze (do kapitalizmu), C.H. Beck
 • Winiecki Jan (2012), Transformacja postkomunistyczna. Studium przypadku zmian instytucjonalnych, Warszawa: C.H. Beck.
 • Wójtowicz Grzegorz, Anna Wójtowicz (2003), Historia monetarna Polski, Warszawa: Twigger.

Artykuły z czasopism naukowych polecane do przeczytania w trakcie wykładów i konwersatorium.

Zagadnienia egzaminacyjne

 1. Elementarne pojęcia i przedmiot ekonomii (różne definicje ekonomii, ekonomia polityczna, ekonomia jako profesja, czy ekonomia jest nauką? Hayek o ekonomii, ‘ekonomia w jednej lekcji’), ekonomia pozytywna i normatywna. Mikro-  i makroekonomia.
 2. Różnorodność a rozwój. Zróżnicowanie dobrobytu w skali międzynarodowej i w skali kraju; krzywa Lorenza i współczynnik Giniego.
 3. Narzędzia analizy ekonomicznej (dane (szeregi czasowe, dane przekrojowe), wskaźniki, wielkości nominalne i realne, modele, symulacja komputerowa, analiza statyczna i dynamiczna). Model a rzeczywistość (sposoby oceny ‘dobroci’ modelu). Opinia Marshall’a nt. wykorzystania podejścia matematycznego w ekonomii. Różne rodzaje trendów. Krzywa logistyczna, sigmoidalna. Wskaźnik cen detalicznych – sposób liczenia.
 4. Gospodarka naturalna i towarowa (wymiana barterowa i wymiana pieniężna). Społeczny podział pracy. Kapitalizm. Schumpeter o kapitaliźmie. Dobro gospodarcze. Zasób rzadki. Cena a koszty, czynniki wpływające na ustalenie się ceny wg Pierre de Jean Olivi. Trzy funkcje ceny (wg Friedmana).
 5. Krzywa możliwości produkcyjnych – konstrukcja, warunek wypukłości krzywej możliwości produkcyjnych. Prawo malejących przychodów. Koszt alternatywny.
 6. Rynek – definicja, cechy rynku. Zasada 20/80 (zasada Pareto) a skuteczność działań rynkowych. Koncepcja ‘Niewidzialnej ręka’ u Adama Smitha. Systemy gospodarcze (od gospodarki nakazowej do rynkowej). Rewolucja marginalistyczna (marginalna)  – twórcy, prawo Gossena i ‘drugie prawo Gossena. Warunek maksymalizacji wg Jevonsa (użyteczność pracy vs. przykrość pracy).
 7. Popyt i podaż – dobra ‘dyskretne’ i ‘ciągłe’, krzywa popytu rynkowego a krzywe popytu indywidualnego. Czy liniowe krzywe popytu indywidualnego mogą ‘wygenerować’ nieliniową krzywą popytu rynkowego? Cena równowagi rynkowej. Zasada ceteris paribus. Czynniki kształtujące funkcje popytu. Efektywność w sensie Pareto.
 8. Elastyczność cenowa popytu – definicja, zmiana elastyczności dla liniowej funkcji popytu, funkcja popytu o stałej elastyczności cenowej, elastyczność cenowa dla różnego rodzaju dóbr, dobra elastyczne i nieelastyczne, typowy rozkład częstotliwości dóbr o różnej elastyczności. Wpływ elastyczności cenowej na zmianę położenia stanu równowagi. Krótki i długi okres – definicje i różnica w wartościach elastyczności.
 9. Elastyczność mieszana popytu – definicja, substytucyjność, komplementarność. Elastyczność dochodowa popytu – definicja, dobra normalna  i niższego rzędu. Wartości szacunkowe dla różnego rodzaju dóbr.
 10. Równowaga rynkowa – statyka i proste modele dynamiczne (modele pajęczynowe i warunki stabilności, cykl dla warunku liniowego i nieliniowego; model symulacyjny i rola zapasów w ustalaniu się warunków równowagi). Skutki ustalania ceny maksymalnej i ceny (płacy) minimalnej.
 11. Wydatki a elastyczność popytu – interpretacja graficzna i analityczna. Przychód krańcowy a wydatki. Podatki a cena –  podatek od ilości, podatek od wartości (ad valorem), pusta strata z tytułu podatku.
 12. Teoria wyboru konsumenta – elementy charakteryzujące konsumenta, ograniczenia budżetowe, zbiór budżetowy, dobro złożone, linia budżetowa, numeraire, racjonowanie i ograniczenia budżetowe, dotacje (np. bony żywnościowe) i opodatkowanie konsumpcyjne a ograniczenia budżetowe. Gusty konsumenta – założenia, krzywe obojętności, zbiór słabo preferowany. Czy krzywe obojętności mogą się przecinać? Przykłady preferencji (substytuty doskonałe, doskonała komplementarność, dobra niechciane, dobra neutralne, ‘błogostan’).
 13. Funkcja użyteczności, przykłady, użyteczność krańcowa, krańcowa stopa substytucji. Krańcowa stopa substytucji a gusty konsumenta. Optymalny wybór konsumenta, wpływ gustów na wybór dokonywany przez konsumenta. Wpływ wzrostu dochodu i ścieżka wzrostu dochodu. Wzrost dochodu a popyt na dobro niższego rzędu – interpretacja graficzna. Zmiany cen a decyzje konsumenta, efekt dochodowy i substytucyjny. Wzrost ceny a dobro Giffena. Eksperyment z efektem substytucyjnym (konsument, koktajl i piwo).
 14. Gałąź przemysłu, struktura rynku – definicja i jej podstawowe typy. Morfologiczny schemat rynku (nabywcy vs. producenci). Rozkład ukośny wielkości firm na rynku. Miary koncentracji rynku i ekwiwalentna liczba firm na rynku.
 15. Przedsiębiorstwa – rodzaje, warunki prawne związane kodeksem spółek handlowych z 15 września 2000. Utarg, koszty, zyski amortyzacja, zapasy – definicje, rodzaje i typowe wykresy. Bilans, aktywa, pasywa. Kryteria działalności firm. Koszt całkowity i koszt krańcowy. Utarg krańcowy, warunek optymalnej decyzji przedsiębiorstwa przy maksymalizacji zysku (interpretacja graficzna i analityczna). Stabilność optymalnej decyzji firmy. Zmiany utargu krańcowego i kosztu krańcowego a decyzja optymalna. Nakład (czynnik produkcji) a funkcja produkcji. Funkcja produkcji Cobba-Douglasa. Długookresowe koszty przeciętne, korzyści skali. Koszty przeciętne i krańcowe – interpretacja graficzna i analityczna. Decyzje produkcyjne w długim okresie. Krzywe kosztów w krótkim okresie –  krótkookresowe przeciętne koszty stałe, zmienne  i całkowite. Decyzje produkcyjne firmy w krótkim okresie. Relacja pomiędzy krzywymi kosztów przeciętnych w długim i w krótkim okresie.
 16. Konkurencja doskonała – charakterystyka, założenia i decyzje optymalne firm w krótkim i w długim okresie. Krzywe podaży przedsiębiorstwa i krzywe podaży gałęzi w krótkim i w długim okresie. Skrajne położenie długookresowej krzywej podaży gałęzi. Przesunięcie popytu w gałęzi wolnokonkurencyjnej.
 17. Monopol – definicja, rodzaje, decyzje optymalne monopolisty. Zachowanie się monopolisty w przypadku popytu elastycznego i nieelastycznego. Produkcja monopolisty a produkcja w gałęzi wolnokonkurencyjnej. Rynki sporne wg Baumola. Monopol rynkowy (naturalny) a korzyści skali.
 18. Oligopol i konkurencja monopolistyczna – definicje i warunki kształtowania się tych struktur. Równowaga w warunkach konkurencji monopolistycznej. Elementy teorii gier, gra jednoczesna, model Cournota i stan równowagi Cournota. Wiele firm w warunkach równowagi Cournota. Zmowa czy konkurencja. Teoria gier a oligopol, równowaga Nasha, strategie mieszane. Dylemat więźnia. Gry powtarzalne. Gry sekwencyjne. Gra o powstrzymanie wejścia.
 19. Paradygmaty: ‘głównego nurtu’ i ewolucyjny (porównanie). Ewolucyjna teoria firmy.  Koncepcja trzech i (albo i3) w ujęciu J.A. Schumpetera.

 

Konwersatoria Mikroekonomia

Proponuję by:

Każde konwersatorium składało się z trzech części:
(A) powtórki materiału, który był przedmiotem wykładów (należy zadbać by nie wyprzedzać wykładów i nie dyskutować na konwersatoriach o problemach, które jeszcze nie były wykładane!),
(B) sprawdzianu z wiadomości (kartkówka, praca pisemna, odpytywanie ustne),
(C) dyskusji na zadany temat.
Ocena końcowa z konwersatoriów powinna uwzględniać aktywność studenta w każdym z trzech powyższych punktów, w ciągu całego semestru!

Wybór tematów do dyskusji na konwersatorium dokonuje prowadzący zajęcia. W miarę możliwości wszyscy uczestnicy czytają przed dyskusją na konwersatorium materiały proponowane do danego tematu spotkania przez prowadzącego  zajęcia. Do niektórych tematów może być podana literatura w języku angielskim. Przeczytanie jej nie jest obowiązkowe dla wszystkich, jednakże proponowałbym by wszyscy przynajmniej spróbowali zapoznać się z nią. Może dojdą wówczas do wniosku, że warto włożyć pewien wysiłek w jej przeczytanie. Chciałbym jednak by proponowana literatura w języku angielskim była przeczytana przez niektóre osoby z grupy konwersatoryjnej i przez nich zreferowana na forum ogólnym. Ten dodatkowy wysiłek będzie z pewnością doceniony przez prowadzących zajęcia i widoczny w wyższej ocenie końcowej.

Specjalnie do każdego konwersatorium przygotowuje się grupa 2-4 osób, którzy przed dyskusją przedstawiają temat, stawiają pytania, problemy, perspektywy, itp., (co powinno trwać nie dłużej niż 10-15 minut).

Prowadzący zajęcia jest moderatorem dyskusji, ale też w odpowiednich momentach bierze aktywny udział w dyskusji.

Każde konwersatorium jest oceniane przez prowadzącego. Ostateczna ocena z zajęć jest wynikiem tych ocen cząstkowych. Szczególnie ceniona jest aktywność na zajęciach i osobista inwencja w szukaniu dodatkowych materiałów pomocnych w prowadzeniu dyskusji.