Prace dyplomowe

Proponowana tematyka prac dyplomowych
(licencjackich, magisterskich)

Niektóre z nich mogą być później kontynuowane jako prace doktorskie

Do poniższych tematów mam zgromadzonych wiele materiałów
(w większości w języku angielskim)

 • Ekonomia ewolucyjna – historia, metodologia, modelowanie rozwoju gospodarczego.
 • Gospodarka społeczna, trzeci sektor, przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe.
 • Koncepcja trwałego rozwoju (sustainable development) z perspektywy liberała, konserwatysty, socjalisty, ekologa, …
 • Rok 1989 – transformacja systemowa.
 • Konsensus waszyngtoński a przeobrażenia systemowe krajów rozwijających się.
 • Rynki wschodzące (emerging markets)
 • Analiza podręczników do ekonomii – do jakiego stopnia dyskutowane są w nich takie pojęcia jak: innowacje, kreatywna destrukcja (Schumpeter), postęp technologiczny, itp.
 • Nauczanie ekonomii w szkołach wyższych w Polsce po 1989 roku.
 • Płaca minimalna a bezrobocie i rozwój gospodarczy
 • Przedsiębiorca i przedsiębiorczość – historia pojęcia, rola przedsiębiorczości i przedsiębiorców w rozwoju gospodarczym.
 • Reformy gospodarcze L. Erharda w Niemczech i L. Balcerowicza w Polsce – analiza porównawcza.
 • Innowacyjność w XIX i XX wieku.
 • Zarządzanie wiedzą i zarządzanie innowacjami – współczesne narzędzia walki konkurencyjnej przedsiębiorstw.
 • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) a rozwój gospodarczy i społeczny.
 • Konkurencyjność a rynki sporne (contestable markets).
 • Ośrodki badawczo-rozwojowe i laboratoria badawcze w polskich przedsiębiorstwach.
 • Ochrona własności intelektualnej, patenty – historia i współczesność.
 • Procesy substytucji i dyfuzji technologicznej.
 • Najbardziej innowacyjne firmy świata – studia przypadków (3M, Lucient Technologies, Xerox, Philips, Samsung, Nokia, Canon, Delphi, Texas Instruments, IBM, Microsoft, …).
 • Lokalne centra przemysłowe (clusters, industrial districts) a rozwój gospodarczy.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa i ich rola w rozwoju gospodarczym i w rozwoju technologicznym.
 • Konkurencja i konkurencyjność na poziomie przemysłu i w skali międzynarodowej – sposoby pomiaru i mechanizmy.
 • Monopol państwowy, monopol rynkowy.
 • Analiza rozwoju krajów ‘sukcesu gospodarczego’ (np. Irlandia, Tajwan, Hongkong, Hiszpania, Japonia).
 • Model skandynawskie (Szwecja, Dania, Finlandia) – analiza historyczna i perspektywy.
 • Rząd i jego rola w rozwoju gospodarczym – historia, stan aktualny i przyszłość.
 • Nowa gospodarka, e-commerce, e-busienss, m-business, itp. – mity i rzeczywistość.
 • Wikinomia – nowa forma gospodarowania?
 • Nowe teorie wzrostu gospodarczego.
 • Cykliczność rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Procesy globalizacji rozwoju gospodarczego – historia, współczesne tendencje i przyszłość.
 • Systemy podatkowe – historia i współczesność, transformacje systemów podatkowych i rola podatków w rozwoju społeczno-gospodarczym.
 • Pieniądz i jego rola w rozwoju gospodarczym. Ewolucja systemu bankowego i współczesne próby reform.
 • Międzynarodowe instytucje finansowe (IMF i WB).
 • Współczesne reformy systemów społeczno-gospodarczych i poszukiwanie ‘trzeciej drogi’.
 • Korupcja w świecie współczesnym.
 • Wolność gospodarcza – pomiar i wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy.
 • Ochrona środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej.
 • Wolny handel – historia i przyszłość.
 • Własność prywatna i jej rola w rozwoju gospodarczym. Prywatyzacja gospodarek światowych.
 • Liberalizm gospodarczy w społecznej nauce kościoła.
 • Szara strefa w rozwoju gospodarczym – definicje, analiza porównawcza, tendencje.
 • Ułomności rynku – mity i rzeczywistość.
 • Tragedia dobra wspólnego (Tragedy of commons).
 • Systemy opieki społecznej – historia i propozycje reform.
 • Filantropia w gospodarce rynkowej.
 • Bieda w skali lokalnej, regionalnej i globalnej – mechanizmy i sposoby przeciwdziałania.
 • Bezrobocie – mechanizmy powstawania i sposoby minimalizacji bezrobocia.
 • Związki zawodowe i ich rola w rozwoju gospodarczym.
 • Historia gospodarcza XX wieku.
 • Historie wynalazków.
 • Myśl ekonomiczna: Richard Cantillon, Ludwig von Mises, A.R.J. Turgot, Frédéric Bastiat, Murray Rothbard, …. .
 • Memetyka – inne spojrzenie na ewolucję społeczno-kulturową.
 • Ekonomia behawioralna a ekonomia szkoły austriackiej
 • Liberałowie wrocławscy, gdańscy, krakowscy i warszawscy w latach osiemdziesiątych XX wieku

Polecam napisany przez studenta poradnik: Jak pisać pracę dyplomową